• Ontdek de gratis lesbibliotheek

  • Verdiep je in een thema

  • Schaf je lesbenodigdheden aan

Algemene voorwaarden Leapo

Ingangsdatum 8 juni 2022

Leerplatform Leapo ondersteunt leerkrachten om de wereld van bèta, wetenschap en technologie tot leven te brengen. Het platform bevat korte e-learnings waarmee didactische skills worden bijgespijkerd en lessen die activeren en zoveel mogelijk aansluiten op de leefwereld van kinderen. 

1. Definities

In de voorwaarden worden de hiernavolgende termen met bijbehorende betekenis gebruikt. 

1.1 Leapo: het online leerplatform van WisMon met lesmateriaal en microlearnings voor docenten.  

1.2 Aanbieder: de vennootschap onder firma WisMon, handelend onder de naam Leapo, gevestigd te Utrecht, aan het Lucasbolwerk 15 (3512 EH) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53552431. 

1.3 Gebruiker: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten afneemt van aanbieder, dan wel op een andere wijze gebruik maakt van Leapo, zoals het inzien van lesmateriaal.  

1.4 Eindgebruiker: de feitelijke (natuurlijke) persoon die van de diensten gebruik maakt en is ingelogd als gebruiker van Leapo. 

1.5 Account: individuele registratie bij Leapo die voorziet in toekenning per Gebruiker dan wel Eindgebruiker van de voor desbetreffende Gebruiker/Eindgebruiker persoonlijke toegangsrechten.

1.6 Dienst: de niet-fysieke goederen die door Leapo aan de gebruiker wordt geleverd. 

1.7 Product: de elektronische of fysieke producten behorende bij diensten van WisMon, die door Leapo aan de gebruiker of eindgebruiker worden geleverd.  

1.8 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Leapo en de gebruiker waarin Leapo zich verplicht één of meer diensten of producten te leveren tegen betaling door de gebruiker.

1.9 Materiaal: alle via Leapo toegankelijke gegevens en bestanden van Aanbieder zoals, maar niet beperkt tot, berichten, illustraties, video- en geluidsfragmenten, foto’s, hyperlinks alsmede (les)ideeën en concepten.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen Leapo en gebruiker gesloten overeenkomst en door Leapo verstrekte offertes. Deze voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen Leapo en gebruiker zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen Leapo en die gebruiker, zelfs indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van deze voorwaarden is verwezen. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. 

2.3 Leapo is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen prijs, data of andere informatie van diensten en producten verkeerd is weergegeven op de website van Leapo. Leapo is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. 

2.4 Persoonsgegevens worden gebruikt om de bestelling te verwerken, ervaring op de website te ondersteunen en voor andere doeleinden die worden beschreven in het privacy beleid van Leapo. 

2.5 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte (schoollicentie)  door gebruiker en Leapo of door aanschaf van een abonnement of de aanschaf van leermiddelen in de webshop. 

3. Gratis account

3.1 Gebruiker heeft na online registratie direct toegang tot het gratis lesmateriaal op Leapo.  

3.2 Het gratis account is niet gebonden aan een bepaalde geldigheidsduur. 

3.3 Het gratis account kan niet worden omgezet naar een betaald abonnement.  

3.4 Voor het aanmaken van een account dient de gebruiker zich te registreren met een e-mailadres.  

3.5 Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij gebruiker expliciet toestemming geeft voor het ontvangen van informatieve mailings betreffende het gebruik en de toepassing van Leapo.  

3.6 De voorwaarden zoals deze gesteld worden in paragraaf 8 met betrekking tot het gebruik van het lesmateriaal op Leapo zijn ook van toepassing op het gratis account.

4. Abonnement

4.1 Gebruiker kan in de webshop van Leapo per kanaal een abonnement afsluiten door middel van het aanmaken van een account en het voldoen van de betaling van de abonnementskosten. 

4.2 Een abonnement wordt afgesloten voor het gekozen kanaal.  

4.3 Het abonnement geldt voor één jaar. 

4.4 Het is mogelijk om tegen een gereduceerd tarief een abonnement te nemen op een bundel kanalen. *NOG UITWERKEN* 

4.5 Betaling van de abonnementskosten geschiedt door middel van iDeal-betaling, overboeking of factuur.  

4.6 Gebruiker heeft na aanmelding en betaling direct toegang tot al het materiaal in het betreffende kanaal. 

4.7 Een individuele licentie is persoonsgebonden. Inloggegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet gedeeld worden. 

4.8 Bij de aanschaf van het abonnement geeft de gebruiker expliciet toestemming voor het ontvangen van informatieve mailings betreffende het gebruik en de toepassing van Leapo.

5. Schoollicentie  *MOET HIER NOG MEER BIJ?*

5.1 Vanaf 10 docenten is het mogelijk om een schoollicentie aan te schaffen.  

5.2 Een schoollicentie wordt afgegeven op basis van een offerte. Gebruiker kan voor het opvragen van een offerte een e-mail sturen naar info@leapo.nl 

5.3 De schoollicentie bevat een teams omgeving. De gebruiker kan een administrator aanwijzen. Deze administrator kan binnen de schoollicentie zelf toegangsrechten wijzigen en de omgeving beheren.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Het is enkel mogelijk om de abonnementskosten c.q. licentiekosten jaarlijks te betalen. 

6.2 Gebruiker ontvangt na het sluiten van een overeenkomst voor een schoollicentie binnen XXX dagen een factuur van Leapo. * Automatische factuur? Of handmatig en binnen welke termijn?*  

6.3 Gebruiker ontvangt na het afsluiten van een abonnement binnen XXX dagen een factuur van Leapo. * Automatische factuur? Of handmatig en binnen welke termijn?*  

6.4 De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen. 

6.5 Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald, ontvangt de gebruiker een betalingsherinnering per e-mail. Na deze herinnering niet tijdig betalen betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Indien na deze herinnering niet betaald wordt, ontvangt de gebruiker na 14 dagen een aanmaning. Wordt na deze aanmaning niet betaald, dan zal Leapo de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 48,40 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de gebruiker. 

6.6 De gebruiker heeft bij het afsluiten van het abonnement via de website 14 dagen bedenktijd (beginnende op de dag van ontvangst van de bevestiging) om het abonnement kosteloos te annuleren conform de wet Koop op afstand. Bij annulering binnen deze termijn worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd.

7. Verlenging en opzegging

7.1 Het is niet mogelijk om het abonnement c.q. de licentie in het eerste jaar tussentijds op te zeggen.  

7.2 Twee maanden voor het einde van de abonnementstermijn ontvangt de gebruiker een herinneringsmail met de aankondiging van de verlenging van het abonnement.  

7.3 Het abonnement c.q. de licentie kan uiterlijk een maand voor het einde van het eerste jaar worden opgezegd. Opzegging geschiedt telefonisch, per e-mail of per brief. De opzegging zal door Leapo per e-mail worden bevestigd. 

7.4 Na het eerste jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. 

7.5 Na stilzwijgende verlenging is het mogelijk om het abonnement maandelijks op te zeggen. De geldende opzegtermijn is één maand. 

7.6 Na opzegging ontvangt de gebruiker voor de resterende looptijd van het abonnement een creditfactuur.

8. Lesmateriaal

8.1 Leapo behoudt alle rechten op door haar gemaakte content, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie, tenzij expliciet anders vermeld bij het betreffende lesmateriaal. 

8.2 Partners van Leapo verstrekken gratis lesmateriaal. Alle rechten met betrekking tot dit lesmateriaal liggen bij de betreffende partners. 

8.3 Materiaal van Leapo mag door gebruiker c.q. eindgebruiker uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen schoolpraktijk en uitsluitend door het aantal eindgebruikers als overeengekomen. 

8.4 Indien gebruiker als ZZP’er werkzaam is, dan is het gebruiker niet toegestaan om het lesmateriaal voor commerciële doeleinden te gebruiken.

9. Rechten en plichten aanbieder

9.1 Aanbieder zal zich in redelijkheid inspannen om Leapo ter berschikking te stellen aan gebruiker/eindgebruiker maar kan niet garanderen dat Leapo te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.  

9.2 Bij calamiteiten kan het voorkomen dat Leapo niet of niet volledig beschikbaar functioneert. Indien het niet of niet volledig functioneren van Leapo niet te verwijten valt aan aanbieder, is er sprake van overmacht. Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg hiervan zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding. 

9.3 Aanbieder behoudt het recht om het account van gebruiker/eindgebruiker te blokkeren en/of te verwijderen indien er door gebruiker/eindgebruiker in strijd met deze algemene voorwaarden wordt gehandeld. 

9.4 Aanbieder is niet verantwoordelijkheid voor enige directe of indirecte schade of kosten van gebruiker/eindgebruiker of derden, als gevolg van het gebruik van (delen van) Leapo, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van het lesmateriaal of als gevolg van fouten of gebruiken, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder. Indien aanbieder aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid gelimiteerd tot éénmaal de door gebruiker/eindgebruiker verschuldigde jaarlijkse vergoeding. 

9.5 Aanbieder behoudt het recht om het aanbod en de inhoud van het (gratis) lesmateriaal te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.

10. Leveringsvoorwaarden shop

10.1 Voor het leveren van producten wordt gebruik gemaakt van een derde partij. 

10.2 Leapo is niet aansprakelijk voor de levering, garantie en retourzendingen van het geleverde product door een derde partij. 

10.3 Exclusief in de opdracht wordt aan de gebruiker vermeldt om welke leverancier dit  gaat. Er wordt hier verwezen naar de leverings- en garantievoorwaarden van deze derde partij. 

10.4 De gebruiker heeft na de levering van de producten via de website 14 dagen   bedenktijd, beginnende op de dag van ontvangst van de producten, om de koop kosteloos te annuleren conform de wet Koop op Afstand. Bij annulering binnen deze termijn worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd. 

11. Contactgegevens

Leapo 

Lucasbolwerk 15
3512 EH Utrecht

030-237 2100 
info@leapo.nl 

KvK 53552431 
BTW NL850924078B01 

Contact

Wij helpen je graag!


030-237 2100
info@leapo.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van alle nieuwe lessen!